Przestrzeń, w której spędzasz swój wolny
czas, musi być miejscem, do którego
zawsze chętnie wracasz po pracy
lub z podróży.

(AUDACES FORTUNA IUVAT –
„ŚMIAŁYM SZCZĘŚCIE SPRZYJA")

Zapewniamy naszym Klientom wszechstronną pomoc w skutecznym zarządzaniu
nieruchomościami.
Służymy wsparciem zarówno jeśli chodzi o wykonywanie ustawowych
obowiązków zwykłego zarządu, jak i o tworzenie wewnętrznych regulaminów dla konkretnych
wspólnot mieszkaniowych. Gwarantujemy, że wszelkie działania przez nas podejmowane
będą skrupulatnie dostosowywane do indywidualnych przypadków, z którymi się spotkamy.
Mogą być Państwo pewni, że zawsze doprowadzimy sprawy do końca i będziemy działać tak,
by pogodzić Państwa oczekiwania z obowiązującymi przepisami.

Jest dla nas jasne, że w takim samym stopniu chcą Państwo mieć wpływ na otoczenie swojego
mieszkania, w jakim decydują Państwo o kolorze jego ścian czy fakturze zdobiącego je dywanu.

Ludzie pracujący w firmie CONSTANTIA dążą do tego, by otoczenie Państwa
mieszkania było dobrze zorganizowane, estetyczne i uporządkowane.

Sztuka efektywnego administrowania przestrzenią wspólną jest w tym przypadku kluczowa.
Podobnie jak umiejętność uszanowania przez wszystkich właścicieli i użytkowników mieszkań
wzajemnych praw, dobra wola oraz gotowość do podejmowania konstruktywnego dialogu.
Dzięki wieloletnim staraniom udało nam się wypracować szereg metod, które umożliwiają
osiągnięcie podobnego sukcesu.
Z chęcią podzielimy się z Państwem wiedzą i doświadczeniem.

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO PRZEDE WSZYSTKIM:

OBSŁUGA FORMALNA NIERUCHOMOŚCI
I JEJ WŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW:

 • Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon,
  założenie konta bankowego;
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali,
  właścicieli lokali i najemców w lokalach;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających
  od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli
  poszczególnych lokali;
 • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail
  oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości;
 • Dyżury telefoniczne działu księgowości.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ:

 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu,
  odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych
  w budynku;
 • Kontrola nad innymi firmami świadczącymi usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości
  wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń
  oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi, a właścicielami
  i użytkownikami nieruchomości;

 

REPREZENTACJA WSPÓLNOTY

 • Reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  przed sądami i organami egzekucyjnymi, jak również w relacjach pomiędzy Współwłaścicielami.

 

OBSŁUGA ZWIĄZANA Z AKTYWNYM
DORADZTWEM ORAZ PLANOWANIEM DZIAŁAŃ:

 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane
  z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne
  nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej
  w podstawowym zakresie;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane
  z utrzymaniem nieruchomości;

 

OBSŁUGA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ
EKONOMICZNO-FINANSOWĄ NIERUCHOMOŚCI:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych)
  i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie miesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów
  z nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości,
  kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów
  w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą.